OMCAR

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
WWW.OMCAR.COM.PL
§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep www.omcar.com.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb
postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
przez Sklep www.omcar.com.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i
rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług
Elektronicznych Sklepu www.omcar.com.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień
niniejszego Regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
4.1. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
4.2. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
4.3. ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,
4.4. ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
4.5. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
§ 2

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

1. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.
2. SKLEP – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.omcar.com.pl
3. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz
Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
4. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na stronie internetowej www.omcar.com.pl
umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy.
5. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.omcar.com.pl
umożliwiający złożenie Zamówienia.
6. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Wiktor Pruś wykonujący działalność gospodarczą pod firmą
F.P.H.U. OM CAR WIKTOR PRUŚ wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw
gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Bohaterów Monte
Cassino 42/98, 41-219 Sosnowiec, NIP: 6443573488, REGON: 524954952, adres poczty
elektronicznej (e-mail): kontakt@omcar.com.pl, numer telefonu: +48 575 616 310.
7. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi
Elektronicznej.
8. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
9. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

10. PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą
prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność
gospodarczą lub zawodową.
11. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy
Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
12. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za
pośrednictwem Sklepu.
13. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży
Produktu ze Sprzedawcą.
14. CENA – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić
Sprzedawcy za Produkt.

§ 3

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA
1. Sklep www.omcar.com.pl prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet.
2. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, zgodne z umową i zostały legalnie wprowadzone na
rynek polski.
3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu
przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie składa ofertę kupna określonego Produktu na
warunkach podanych w jego opisie.
4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN)
i zawiera wszystkie składniki w tym podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta
Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian Cen w Sklepie, które mogą się
pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
6. Sprzedawca w sposób jednoznaczny informuje Klientów o Cenach jednostkowych oraz
promocjach i obniżkach Cen Produktów. Obok informacji o obniżce Produktu, Sprzedawca
uwidacznia najniższą Cenę tego Produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed
wprowadzeniem obniżki, a jeśli Produkt jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30
dni – Sprzedawca uwidacznia najniższą Cenę Produktu, która obowiązywała w okresie od dnia
rozpoczęcia oferowania tego Produktu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
7. Zamówienia można składać:
7.1. poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.omcar.com.pl) –
24 godziny na dobę przez cały rok,
7.2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@omcar.com.pl
7.3. telefonicznie pod numerem: +48 575 616 310.
8. W celu złożenia Zamówienia Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.
9. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i
akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
10. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą
realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.

§ 4

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia
udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami zgodnie z § 3 pkt 7 oraz 9 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu powoduje
związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez
przesłanie wiadomości e-mail.
4. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:
4.1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
4.2. formularz odstąpienia od umowy,
4.3. niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.
5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 niniejszego
paragrafu zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
6. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu, który będzie dołączany do
Produktu i/lub wysyłany pocztą elektroniczna na adres mailowy Klienta podany w Formularzu
Zamówienia.

§ 5
SPOSOBY PŁATNOŚCI
1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
1.1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
1.2. płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności (Przelewy24.pl).
2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy
numer: …………………… (Bank ………… S.A.) F.P.H.U. OM CAR WIKTOR PRUŚ, ul. Bohaterów Monte
Cassino 42/98, 41-219 Sosnowiec, NIP: 6443573488. W tytule przelewu należy wpisać
„Zamówienie nr …”.
3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Klient dokonuje
zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia
dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich
oraz zagranicznych banków.
4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni
roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
5. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.
§ 6

KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

1. Koszty dostawy Produktu, które pokrywa Klient są ustalane w trakcie procesu składania
Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego
Produktu.
2. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy
Produktu przez przewoźnika:
2.1. czas kompletowania Produktów wynosi do 2 dni roboczych od momentu:
a) zaksięgowania środków pieniężnych wpłaconych z tytułu Umowy Sprzedaży na
rachunku Sprzedawcy

b) albo pozytywnej autoryzacji transakcji przez elektroniczny system płatności,
2.2. dostawa Produktów stanowiących rzeczy ruchome przez przewoźnika następuje w terminie
przez niego deklarowanym tj. do 3 dni roboczych od momentu nadania przesyłki (dostawa
następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).
3. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy
kurierskiej.
4. Zakupione w Sklepie Produkty Klient może odebrać również osobiście po wcześniejszym
kontakcie mailowym lub telefonicznym.
§ 7

REKLAMACJA PRODUKTU

1. Reklamacja z tytułu gwarancji.
1.1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta obowiązującą na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
1.2. okres gwarancji dla Produktów wynosi 12 miesięcy i jest liczony od dnia dostarczenia
Produktu do Klienta,
1.3. dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest karta gwarancyjna lub dowód
zakupu,
1.4. dane gwaranta, szczegółowe informacje na temat towarów objętych gwarancją, dane
dotyczące okresu trwania i warunków gwarancji, a także uprawnień przysługujących
Klientowi z tytułu gwarancji – zawiera karta gwarancyjna dołączona do Produktu lub
udostępniona na stronie Sklepu,
1.5. gwarancja nie wyłącza uprawnień Konsumenta oraz podmiotu, o którym mowa w § 10
Regulaminu z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży określonych w ustawie o
prawach konsumenta, które przysługują Konsumentowi oraz podmiotowi, o którym mowa w
§ 10 z mocy prawa.
2. Reklamacja z tytułu braku zgodności Produktu z umową.
2.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem
lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu z tytułu braku zgodności Produktu z
umową są określone w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
2.2. podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą, o
którym mowa w § 9 z tytułu rękojmi są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23
kwietnia 1964 r.,
2.3. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o
którym mowa w § 10 Regulaminu za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili
dostarczenia Produktu i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że termin przydatności
Produktu określony przez Sprzedawcę lub osoby działające w jego imieniu jest dłuższy,
2.4. zawiadomienia o braku zgodności Produktu z umową oraz zgłoszenie odpowiedniego
żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
kontakt@omcar.com.pl lub pisemnie na adres: ul. Bohaterów Monte Cassino 42/98, 41-
218 Sosnowiec,
2.5. w powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej
informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji w szczególności rodzaj i datę
wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i
przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę,

2.6. dla oceny niezgodności Produktu z umową, Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10
Regulaminu mają obowiązek udostępnić Produkt Sprzedawcy, a Sprzedawca zobowiązany
jest do odebrania go na swój koszt,
2.7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14
dni od momentu jej otrzymania,
2.8. w przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w
§ 10 Regulaminu – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest
jednoznaczne z jej uwzględnieniem,
2.9. Klient będący Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 może żądać w
pierwszej kolejności wymiany lub naprawienia Produktu przez Sprzedawcę. Obniżenia Ceny
oraz odstąpienia od umowy Klient może żądać wyłącznie w przypadkach wskazanych w
ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (m.in. w przypadku, gdy niezgodność
towaru z umową jest istotna, gdy Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności
z umową lub gdy brak zgodności towaru z umową występuje nadal, pomimo że sprzedawca
próbował już doprowadzić towar do zgodności z umową),
2.10. w związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem lub
podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu Sprzedawca odpowiednio:
a) pokrywa koszty naprawy lub wymiany oraz ponownego dostarczenia Produktu do
Klienta,
b) obniża Cenę Produktu (obniżona Cena musi pozostawać w proporcji Ceny towaru
zgodnego z umową do towaru niezgodnego z umową) i zwraca Konsumentowi lub
podmiotowi, o którym mowa w § 10 wartość obniżonej Ceny najpóźniej w terminie
14 dni od otrzymania oświadczenia o obniżeniu Ceny od Konsumenta lub podmiotu,
o którym mowa w § 10,
c) w przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta lub podmiot, o którym mowa
w § 10 – Sprzedawca zwraca mu Cenę Produktu najpóźniej w terminie 14 dni od dnia
otrzymania zwracanego towaru lub dowodu jego odesłania. W razie odstąpienia od
umowy, Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 zobowiązany jest
niezwłocznie zwrócić towar do Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy,

2.11. odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku
np. wiadomość mailowa lub SMS.
§ 8

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem lub
podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, który zawarł umowę na odległość może od niej
odstąpić bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do
zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego przez Sklep oświadczenia o
odstąpieniu od umowy.
2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument lub
podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu mają obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub
przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później
niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam
odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres: ul.
Bohaterów Monte Cassino 42/98, 41-218 Sosnowiec.
4. Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu ponoszą odpowiedzialność za
zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający
poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, chyba że
Sprzedawca nie poinformował Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 10 o sposobie i
terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także nie udostępnił mu wzoru formularza
odstąpienia od umowy. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów
Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, powinni obchodzić się z
Produktami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób w jaki mogliby to zrobić w sklepie
stacjonarnym.
5. Z zastrzeżeniem pkt 6 oraz 8 niniejszego paragrafu, Sprzedawca dokona zwrotu wartości
Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył
Konsument, chyba że Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu wyraźnie
zgodzili się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla nich z żadnymi kosztami. Z
zastrzeżeniem pkt 7 niniejszego paragrafu, zwrot nastąpi niezwłocznie, a najpóźniej w terminie
14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy
Sprzedaży.
6. Jeżeli Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu wybrali sposób dostawy
Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie
jest zobowiązany do zwrotu im poniesionych przez nich dodatkowych kosztów.
7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta lub podmiotu, o
którym mowa w § 10 Regulaminu, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od
Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub
podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, dowodu jej odesłania w zależności od tego, które
zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu odstępujący od Umowy Sprzedaży,
zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu ponoszą jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
9. Termin czternastodniowy, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu
może odstąpić od umowy, liczy się:
9.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt będąc zobowiązanym do
przeniesienia jego własności – od dnia, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w
§ 10 Regulaminu (lub wskazana przez nich osoba trzecia inna niż przewoźnik) objął Produkt
w posiadanie,
9.2. dla umowy, która obejmuje wiele Produktów które są dostarczane osobno, partiami lub w
częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, jego partii lub części,
9.3. dla umowy polegającej na regularnym dostarczaniu Produktu przez czas oznaczony – od
objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów,
9.4. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub
podmiotowi, o którym mowa w § 10 Regulaminu w wypadku Umowy Sprzedaży:
10.1 w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według
specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

10.2 w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym
opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
10.3 w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
10.4 o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli
przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który
został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez
przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości,
10.5 w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający
krótki termin przydatności do użycia.
11. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy jak i Klientowi w
przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle
określonym.

§ 9

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)

1. W niniejszym paragrafie zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie przedsiębiorców
nieobjętych ochroną wynikającą z ustawy o prawach konsumenta, o której mowa w § 10
Regulaminu.
2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem
niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od
Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie
Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami
udostępnione przez niego sposoby płatności w tym także wymagać dokonania przedpłaty części
bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt
zawarcia Umowy Sprzedaży.
4. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub
uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez
Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi
odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia
Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie
przesyłki.
5. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący
Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach
tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu
obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności
przewoźnika.
6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem
natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu
Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.
§ 10

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTÓW

1. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy paragraf nie
dotyczy spółek handlowych) jest objęty ochroną przewidzianą ustawą o prawach konsumenta
pod warunkiem, że umowa, którą zawiera ze Sprzedawcą jest bezpośrednio związana z jego
działalnością gospodarczą, ale z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla niego charakteru
zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności
gospodarczej.
2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu jest
objęta ochroną wyłącznie w zakresie:
2.1. niedozwolonych postanowień umownych,
2.2. odpowiedzialności z tytułu braku zgodności Produktu z umową,
2.3. prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość,
2.4. zasad dotyczących umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.
3. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu ochrony
konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży, którą zawarł ze Sprzedawcą posiada
charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej w
szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.
4. Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie są objęci ochroną
instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta
jak również Prezesa UOKiK.

§ 11

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usługi Elektronicznej jaką jest
zawieranie Umów Sprzedaży Produktu.
2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach
określonych w Regulaminie.
3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych.
Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

§ 12

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w § 11 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest
nieodpłatne.
2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w
Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo
zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym
posługuje się Usługodawca:
3.1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
3.2. dostęp do poczty elektronicznej,
3.3. przeglądarka internetowa,
3.4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi
obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób
trzecich.
5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 13

REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu
Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
kontakt@omcar.com.pl
2. W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących
przedmiotu reklamacji w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane
kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez
Usługodawcę.
3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14
dni od momentu zgłoszenia.
4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy
podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

§ 14

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.omcar.com.pl
korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 14 pkt 3 oraz elementów
zamieszczanych przez Usługobiorców, wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia
majątkowych praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Wiktora Prusia
wykonującego działalność gospodarczą pod firmą F.P.H.U. OM CAR WIKTOR PRUŚ wpisaną do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej
prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności
oraz adres do doręczeń: ul. Bohaterów Monte Cassino 42/98, 41-219 Sosnowiec, NIP:
6443573488, REGON: 524954952. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę
wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony
www.omcar.com.pl bez zgody Usługodawcy.
2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy,
któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.omcar.com.pl
stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje
odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie
internetowej Sklepu pod adresem www.omcar.com.pl należą do ich właścicieli i są używane
wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi.
Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem
www.omcar.com.pl użyte są w celach informacyjnych.
§ 15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce
zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Klientami będą rozstrzygane w
pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z
uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie
byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą
rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
4.1. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą (Klientem) będącym
jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, zostają
poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17
listopada 1964 r.,
4.2. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym
jednocześnie Konsumentem, o którym mowa w § 9 Regulaminu, zostają poddane sądowi
właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów
rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania
reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd
polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej
http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów
Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny
jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument
może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów
lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona
konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania
reklamacyjnego jest bezpłatne.
6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za
pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod
adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.